врабче

Врабче

Какво е

Врабче

Групата на врабчовите птици по брой заема 3/5 от всички птици на земята. Повечето от тях са дребни птички. На краката си имат по четири пръста. От тях врабците се срещат най-често. У нас са известни полското, домашното и испанското врабче. Хранят се главно със зърнени храни, плодове и насекоми. Когато се размножат масово, може да станат вредни за селското стопанство и за населените места, тъй като замърсяват улиците и парковите дървета, да станат причина за заразни болести и тогава борбата с тях е твърде трудна.

Полското врабче има сивокафеникаво оперение. Живее в горите, полята, градините и  парковете. Гнезди в хралупи, но си прави понякога гнезда и по дърветата или използва гнездата на щъркелите и на другите птици. Снася около 5 белезникави яйчица с кафеникави петна. Годишно мъти два-три пъти.

Домашното врабче е наша птичка, която прилича на полското, но оперението му е по-светло. Среща се в населените места. Гнездото му има кълбовидна форма и го строи по дърветата или под стрехите на къщите. Малките си храни предимно с насекоми.

Испанското врабче се среща в Южна България. Освен горните видове по света се срещат най-различни видове врабчета. Но знаете ли, че има и бяло врабче? Това е т.н. врабче — албинос. Среща се съвсем рядко по света. Тази особеност се дължи на липсата на цветен пигмент. Такива врабчета са намерени в Естонска ССР в совхоза „Вийдула“. То било по-голямо от събратята си, но  много страхливо. Сега се намира в музея на природата в тази република.

Към врабчовите птици спадат още скорците, чинките, авлигата-чичопей, овесарките, чучулигите, синигерите, свраките, славеите, лястовиците, кралчетата и др.