кислородът

Защо кислородът е по-тежък от въздуха?

Защо

Защо кислородът е по-тежък от въздуха?

Въздухът е съставен от много различни газове. Азотът (около 78%) и кислородът (около 21%) са основните компоненти с най-голям дял. Азотът има моларна маса 28,02 g/mol, кислородът 32 g/mol. Дори и останалите, приблизително един процент от елементите във въздуха да увеличат малко теглото на въздуха, това не може да промени коренно съотношението. Следователно кислородът е по-тежък от въздуха.

Таблица на моларната маса на различни газове.

Газ Моларна маса, g/mol
Ацетилен 26,04
Въздух 28,97
Амоняк 17,03
Бензен 78,11
Въглероден двуокис 44,01
Въглероден окис 28,01
Хлор 70,91
Етан 30,07
Етилов алкохол 46,07
Етилен 28,05
Водород 2,02
Метан 16,04
Метилов алкохол 32,04
Природен газ 18,82
Азот 28,02
Кислород 32
Пропан 44,09
Пропилен 42,08
Водна пара 18,02