Библиография – изплзвана литература на сайта

Какво е

Използвана литература и Библиография

Използваната литература е мястото, на което вписваме всичко, което сме прочели и използвали. Наричаме я „Библиография“, „Информационни източници”, „Източници”, „Списък на използваните източници”, „Цитирани източници” и т.н.

Форматиране на библиографията

Източниците ги изписваме по следния начин:

Книга:[Фамилия], [Първо име].[Заглавие на принт изданието].[Град],[Година]

Онлайн източник: [Фамилия], [Първо име]. [Заглавие на материала в интернет] [online]. [уебсайта източник, а не точния линк]. [Година]. [цитиран 10 Month 2021] Достъпно на адрес [точен линк на статията]

Какви източници сме използвали?

  • Книги
  • Статии
  • Периодични издания
  • Нормативни документи – закони, правилници, кодекси, разпоредби
  • Аудио- и визуални ресурси: Музика, откъси от радиопредавания, подкасти, видеа и т.н.
  • Онлайн източници
  • Други

Библиография на сайта