Златиста папрат

Златиста папрат – Ceterach officinarum DC.

Какво е

Билка златиста папрат – Ceterach officinarum DC.

Златиста папрат – многогодишно растение с късо коренище, от което излиза снопче презимуващи кожести листа, дълги 5–25 см, дълбоко пересто нарязани на 9–20 последователно разположени, продълговати до полукръгли, целокрайни или слабо вълнисти дялове, отгоре голи, зелени, отдолу покрити гъсто с ръждиви влакна, под които са скрити сорите. Листната дръжка по-къса от петурата, обикновено към основата черно-кафява.

Разпространена е в цяла България докъм 1500 м н. в. главно в пукнатини на варовити скали, като преобладава в по-южните части на страната. Спороноси май – октомври. В народната медицина се използува надземната част, която се събира през лятото.

СЕМЕЙСТВО ИЗТРАВНИЧЕВИ – ASPLENIACEAE

Златиста папрат
Златиста папрат

Общо местообитание

Златиста папрат се среща повече или по-малко в цяла атлантическа Западна Европа и Средиземноморието, включително Северна Африка, Южен Крим и Кавказ, а от Мала Азия е разпространен до Тарбагатай, Тангшан и Хималаите

Местообитанията на цлатиста папрат са извън границите на зоната с благоприятни климатични условия за живот на вида. Поради това популациите са по-уязвими от различни косвени отрицателни влияния и са потиснати от конкуриращи се по-силни видове. Някои от обектите са загубени чрез пряко унищожаване. От друга страна, ясно е, че златистата папрат е способна (макар и само по изключение) да колонизира нови първични и вторични местообитания.

Описание

Популярно е в алпинеумите, но расте и в дивата природа. Той е критично застрашен вид в нашата страна.
Височина: 0,04-0,25 м
Форма: букет
Лист: елипсовиден, лопатовиден, кожест
Цвят на листата: зелен
Изисквания към почвата: влажна
Изисквания към почвата: pH: алкална
Изисквания към светлината: частична сянка
Изисквания към влагата: по-високи
Атрактивност: лист
Употреба: Златиста папрат е подходяща за по-влажни сенчести алпинеуми, сенчести стени и контейнери на частична сянка.
Други: През сухия сезон той навива листата си така, че обърнатата към слънцето долна страна е покрита с люспи, които покриват и ги предпазват от изсъхване, а растението – от изпаряване на водата.
Употреби:
Лечебната златиста папрат е декоративен вид, който се отглежда в алпинеуми.