Жълт рогатец - Glaucium flavum

Жълт рогатец – Glaucium flavum L.

Какво е

Тревисто растение Жълт рогатец – Glaucium flavum L.

Жълт рогатец – двугодишно или многогодишно тревисто растение с изправено голо стъбло, високо 30–90 см. Приосновните листа събрани в розетка, дълги 15–35 см, лировидно пересто наделени, с двойно по-голям връхен дял, назъбени ; стъблените листа по-дребни, приседнали и обхващащи стъблото, едро назъбени до пересто нарязани. Цветовете единични, разположени по върховете на клонките, на дръжка, дълга до 5 см. Чашката двулистна, покрита с четинки и опада при разтварянето на цвета. Венчелистчетата 4, жълти, дълги 3–4 см. Тичинките много. Яйчникът горен. Плодът шушулковиден, гол, дълъг 15–30 м, разпукващ се на две части. Отровно!.

Жълт рогатец - Glaucium flavum
Жълт рогатец – Glaucium flavum

Среща се по пясъците и каменливите места на Черноморското крайбрежие, в Шуменско, Провадийско, Плевенско. Цъфти юни – август. В медицината се използува надземната му част (Негbа Glaucii flavi). Обитава скалисти и пясъчни местности до 500 m надморска височина. Цъфти от май до октомври.

СЕМЕЙСТВО МАКОВИ – PAPAVERACEAE

Разпространение: субсредиземноморски вид, който първоначално се е срещал в Южна и Западна Европа, а вероятно и в Макаронезия. Вторично разпространение също в Северна Америка и Патагония.

Екология: Расте по възвишения, угари, полета и рудерални местообитания, естествено по морския бряг.

Описание: То е твърдо, предимно разклонено, 30-50 cm високо, голо. Долни листа, продълговато-яйцевидни, продълговато-яйцевидни до лировидни, ланцетни до лировидни, срязани. Части, части и сегменти, неправилно и остро назъбени. Котиледоните са приседнали, прегърнати, лобовидни до срязани. Короната е 35 mm в диаметър, венчето е широко обърнато, яйцевидно, жълто, рядко тухленочервено. Тичинки прави или леко извити, тясно цилиндрични, брадавичести, голи.

Растението Жълт рогатец – Glaucium flavum има лечебни свойства и се използва при изработването на съставки за лекарства с противокашлечно действие.

Растението има различни наименования: Жълт мак, Жълта попаронка, Жълт рогатец, Жълта кадънка