Жълт рогатец - Glaucium flavum

Жълт рогатец – Glaucium flavum L.

Какво е

Тревисто растение Жълт рогатец – Glaucium flavum L.

Жълт рогатец – двугодишно или многогодишно тревисто растение с изправено голо стъбло, високо 30–90 см. Приосновните листа събрани в розетка, дълги 15–35 см, лировидно пересто наделени, с двойно по-голям връхен дял, назъбени ; стъблените листа по-дребни, приседнали и обхващащи стъблото, едро назъбени до пересто нарязани. Цветовете единични, разположени по върховете на клонките, на дръжка, дълга до 5 см. Чашката двулистна, покрита с четинки и опада при разтварянето на цвета. Венчелистчетата 4, жълти, дълги 3–4 см. Тичинките много. Яйчникът горен. Плодът шушулковиден, гол, дълъг 15–30 м, разпукващ се на две части. Отровно!.

5000 продукта от Knipex на склад
Жълт рогатец - Glaucium flavum
Жълт рогатец – Glaucium flavum

Среща се по пясъците и каменливите места на Черноморското крайбрежие, в Шуменско, Провадийско, Плевенско. Цъфти юни – август. В медицината се използува надземната му част (Негbа Glaucii flavi). Обитава скалисти и пясъчни местности до 500 m надморска височина. Цъфти от май до октомври.

СЕМЕЙСТВО МАКОВИ – PAPAVERACEAE

Разпространение: субсредиземноморски вид, който първоначално се е срещал в Южна и Западна Европа, а вероятно и в Макаронезия. Вторично разпространение също в Северна Америка и Патагония.

Екология: Расте по възвишения, угари, полета и рудерални местообитания, естествено по морския бряг.

Описание: То е твърдо, предимно разклонено, 30-50 cm високо, голо. Долни листа, продълговато-яйцевидни, продълговато-яйцевидни до лировидни, ланцетни до лировидни, срязани. Части, части и сегменти, неправилно и остро назъбени. Котиледоните са приседнали, прегърнати, лобовидни до срязани. Короната е 35 mm в диаметър, венчето е широко обърнато, яйцевидно, жълто, рядко тухленочервено. Тичинки прави или леко извити, тясно цилиндрични, брадавичести, голи.

Растението Жълт рогатец – Glaucium flavum има лечебни свойства и се използва при изработването на съставки за лекарства с противокашлечно действие.

Растението има различни наименования: Жълт мак, Жълта попаронка, Жълт рогатец, Жълта кадънка